クリサナ

22.01.2009

Posted on: January 22, 2009

โดย พจน์ ใจชาญสุขกิจ

บุคคลทั่วไปก็สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กับตนเองได้ หรือแม้กระทั่งสินค้า/ บริการ ตราสินค้า ก็สามารถสร้างภาพลักษณ์ได้เช่นกัน

การสร้างภาพลักษณ์
(Image Building)
ได้ถูกนำมาใช้ทั้งกับบุคคลรวมไปถึงการเชื่อมโยงต่อไปยังบริบทของทุกสิ่ง
ศิลปะการสร้างภาพลักษณ์กลายเป็นส่วนสำคัญในการบริหาร
เนื่องจากทุกวันนี้ภาพลักษณ์กลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดต่อองค์กร
สถาบันในสังคมและบุคคล
โดยที่การเกิดภาพลักษณ์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้  3 ทางด้วยกัน คือ

+  เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ
+ เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งหรือสร้างขึ้น
+ เกิดขึ้นจากการควบคุมหรือการจัดการ

ในขณะเดียวกัน ผู้ที่จะทำให้ภาพลักษณ์ให้เกิดขึ้นได้ มีปัจจัยต่างๆกันดังนี้

1. ระดับบุคคล
–  ต้องสามารถทำให้ตนเองนั้นเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนได้  
–  มีความคิดสร้างสรรค์พร้อมก้าวไปข้างหน้าภายใต้ภาพลักษณ์ของตนเอง / องค์กรอย่างมั่นใจ
–  ยอมรับการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังไม่ดีพอ
– มีความรู้ความสามารถ
– มีวิสัยทัศน์ที่ดี
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

หากอยู่ในองค์กรแล้วสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ
มีความโดดเด่นในกลุ่มงานเดียวกันหรือสายงานเดียวกัน
สามารถดึงเอาภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองออกมาได้ เช่น  มีลักษณะการเป็นผู้นำ
สามารถตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้โดยมีข้อเท็จจริงที่พิสูจน์
และแสดงให้เห็นอย่างประจักษ์ชัดได้ มีรสนิยม มีความพร้อมในการทำงาน

2. เครื่องมือ เครื่องใช้ สินค้าและบริการ
–  รู้จักเลือกใช้ในสิ่งที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานได้ดี
– มีลักษณะที่ตรงกับการนำไปใช้งาน
– การรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ในแง่ของเครื่องมือ เครื่องใช้

3. วิธีการดำเนินงาน
เป็นลักษณะที่เห็นได้จากการปฏิบัติงานโดยตรง เช่น
– การแสดงออก  
– การทำให้เห็นผลงของงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
– เน้นที่การดำเนินงานภายใต้หลักการที่เหมาะสม
– การดำเนินงานที่เน้นและให้ความสำคัญกับหลักศีลธรรมจึงมิใช่เรื่องที่ควรมองข้ามแต่ประการใด

4. สังคม
เป็นภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือ นอกภารกิจหน้าที่ที่ทำประจำ
– เป็นการคืนกำไรให้สังคม เมื่อตนเอง / องค์กร ได้รับประโยชน์อย่างมากมายจากสังคมแล้ว

5. วัฒนธรรม

วิธีการปฏิบัติงาน ค่านิยม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบุคคล องค์กร
การรู้จักปรับตัวให้เหมาะสมกับวัฒนธรรม ณ สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม
– รู้กาละ และเวลาที่ต้องปฏิบัติตนเช่นไรจึงจะเหมาะสม
– สามารถแสดงให้เห็นถึงการรู้จักใช้องค์ประกอบของตนเอง / องค์กรได้เป็นอย่างดี

6. บรรยากาศแวดล้อม
– เป็นการรวมทุกส่วนที่แวดล้อมตัวเรา หรือองค์กรที่เราทำงานอยู่

จำเป็นต้องมีลักษณะที่กลมกลืนระหว่างกัน มีความเป็นมิตร
สามารถทำงานเข้ากันได้ดีนับตั้งแต่แรกที่พบเจอกัน
เพื่อสร้างความประทับใจครั้งแรกให้เป็นที่จดจำไปตลอด

7. ช่องทางการสื่อสาร

การรู้จักใช้ช่องทางการสื่อสารมาทำให้สถานการณ์
บรรยากาศสภาพแวดล้อมดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพูด การฟัง การได้สัมผัส
ลิ้มรส การได้ยิน ได้กลิ่น ได้เห็น
ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างภาพลักษณ์ของบุคคลและองค์กรได้

เป็นด่านแรกในการทำให้เกิดการรับรู้ที่จะเป็นการเปิดเส้นทางไปสู่ด่านต่อไปในการสร้างภาพลักษณ์ที่ว่าด้วยการเรียนรู้
การรู้สึก การกระทำ และสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมให้เกิดขึ้น

ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เพียงแค่การแต่งกายให้ดี
ดูแลใส่ใจบุคลิกภาพ มีมารยาท รู้จักกาลเทศะ สร้างชื่อเสียง
เป็นผู้นำเพียงเท่านั้น ……
……. แต่ต้องผ่านการคิด ไตร่ตรอง
การวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ การใช้จิตใจที่ดี  มีความเชื่อศรัทธา
รักในสิ่งที่ทำ นำเสนอในสิ่งที่ถูกต้อง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements

  • None

Categories

%d bloggers like this: